Công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Hiệp định EVFTA

4. Kiểm tra mã số REX:

- Để kiểm tra tính hợp lệ của mã số REX của công ty xuất khẩu Châu Âu, yêu cầu truy cập trang thông tin điện tử sau đây: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en.

Theo thông báo của Hải quan Châu Âu, cơ quan hải quan có thể tra cứu được thông tin về nhà xuất khẩu (như tên công ty, địa chỉ, công ty sản xuất hay công ty thương mại), danh sách hàng hóa,.. trong trường hợp nhà xuất khẩu đồng ý phổ biến thông tin này trên trang điện tử. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, như một số nhà xuất khẩu của Đức, chỉ có thông tin về mã số REX và thời hạn hiệu lực của mã s REX được công bố.

- Việc kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020; Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019) của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tải tệp nội dung toàn văn bản: cv64642020tchq-5504.PDF

0907036096