Công văn số 6410/TCHQ-TXNK ngày 01/10/2020 của TCHQ v/v Xử lý thuế đối với hàng NK để sản xuất XK

Công văn số 6410/TCHQ-TXNK ngày 01/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng NK để sản xuất XK

Căn cứ Điều 299 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 quy định các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm.

Căn cứ Điều 303 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 quy định phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp.

Căn cứ Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tải tệp nội dung toàn văn bản: cv6410tchq2020-3466.PDF

0907036096